jQuery圆形轮播图插件circleCarousel

轮播图 圆形轮播图 2018-07-11

控件介绍
circleCarousel是一款jQuery圆形轮播图插件。该jQuery圆形轮播图插件能够生成一组围绕中心旋转的圆形轮播图,点击图片时会有炫酷的旋转动画。
浏览器兼容

支持IE9+

演示下载 2672
使用方法

使用方法

在页面中引入jquery、circle.js和circle.css文件。

1
2
3
<script src="path/to/jquery.min.js"></script>
<script src="path/to/circle.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/circle.css">
HTML结构

该jQuery圆形轮播图的HTML结构如下。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
<div class="holderCircle">
 
  <div class="dotCircle">
    <span class="itemDot active itemDot1" data-tab="1">
      Item 1
      <span class="forActive"></span>
    </span>
    <span class="itemDot itemDot2" data-tab="2">
      Item 2
      <span class="forActive"></span>
    </span>
    <span class="itemDot itemDot3" data-tab="3">
      Item 3
      <span class="forActive"></span>
    </span>
    <span class="itemDot itemDot4" data-tab="4">
      Item 4
      <span class="forActive"></span>
    </span>
    <span class="itemDot itemDot5" data-tab="5">
      Item 5
      <span class="forActive"></span>
    </span>
    ...
  </div>
 
  <div class="contentCircle">
 
    <div class="CirItem active CirItem1">
      TEXT SAMPLE FOR ITEM 1
    </div>
    <div class="CirItem CirItem2">
      TEXT SAMPLE FOR ITEM 2
    </div>
    <div class="CirItem CirItem3">
      TEXT SAMPLE FOR ITEM 3
    </div>
    <div class="CirItem CirItem4">
      TEXT SAMPLE FOR ITEM 4
    </div>
    <div class="CirItem CirItem5">
      TEXT SAMPLE FOR ITEM 5
    </div>
  </div>
 
</div>

该jQuery圆形轮播图插件的github地址为:https://github.com/nasirfarhadi92/circleCarousel

本文转载请注明出处:http://www.zhuiye.com/detail_893.html